Наука
ПРОГРАМА: ЗАПАЗВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЯТА Разрушаването на специфичните местообитания на растения и животни е най-големият проблем на нашето  съвремие. В дейността си, човечеството черпи от естествените ресурси, предизвиквайки силна фрагментация  на местообитанията и с това влияе негативно върху биоразнообразието. В този контекст Йолука приоритетно и  задълбочено прави проучвания, поставяйки си за цел създаването на  нови предложения за управление на  хабитатите и устойчивото им развитие посредством иновативни планове и стратегии за запазване на  биоразнообразието и намаляване на вредностите, резултат от човешката дейност като пренаселване,  обезлесяване, замърсяване, свръхексплоатация на природни ресурси.   Координатори: Енцо Р. Гарсия Бартоломей,  Иля Акоста Панков. 
ПРОГРАМА: ОПАЗВАНЕ НА БОЗАЙНИЦИТЕ  С тази научна инициатива Йолука цели опазването на видовото разнообразие на бозайници по целия свят.  Бозайниците са от основно значение за спецификата на екосистемите, които обитават, защото са  биоендикатори за качеството на съответния хабитат, формират значителна част биомаса и имат различни  функции в рамките на екосистемата. Приоритет за нашите изследователи е развитието и поддържането на  проекти, които предоставят нова биологична, екологична и систематична информация за подпомагане по-  доброто познаване на групите бозайници, опазването им и управление на техните местообитания.  Координатор: Иля Акоста 
ПРОГРАМА: КОНСЕРВАЦИОННА ГЕНЕТИКА Изследователите на Йолука имат широк спектър от интердисциплинарни умения и знания, необходими за  създаването и провеждането на проекти в контекста на консервационната генетика, както и интелектуален  капацитет за извършване на консултации в тази област. Нашите специалисти са компетентни в сферата на  популационна генетика, молекулярна екология, билогия, еволюционна биология, систематика. Веднъж  загубени, генните варианти не могат да бъдат възстановени. Имено генетичният фактор е от най-голямо  значение за запазване на видовото разнообразие, поради което Йолука насочва своя научен потенциал към  неговото изучаване, постулирайки значимостта му за опазването на естествения генетичен фонд и респективно  устойчивостта на популациите и шансовете за оцеляване.   Координатор: Ружа Бабекова. 
ПРОГРАМА: ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИ ЕКОСИСТЕМИ За Йолука опазването на морските екосистеми също е приоритет. Тази програма на фондацията касае управлението на водните ресурси по целия свят, тяхното опазване, възстановяване, устойчивост и целесъобразно използване. В рамките на това направление се цели създаване на изследователски проекти за защита на водните видове и екосистеми в океани и морета, защита  и възстановяване на видове, популации и хабитати, намаляване на вредни човешки дейности като нецелесъобразен лов и риболов, унищожаване на местообитания, замърсяване и др. Координатор: Енцо Гарсия Бартоломей. 
Фондация ЙОЛУКА ЕВРОПА ул.”Пиер Дегейтър” 9, Бл.3, Ет.19, Ап.74, София, България. Тел: 00359-2-4484279. contactus@yoluka.eu Начало За Нас Услуги Наука Дейности Партньори Галерия Web Mail EN BG Наука