Чрез услугите, които предлага, Йолука осигурява средства за създаване, координация и прилагане на стратегии и програми за защита, опазване и разумно използване на природните ресурси при запазване на биологичното и културно разнообразие.
БИЗНЕС Бизнес линията в дейността на Йолука е насочена към обществения и частния  сектор, неправителствени организации и др. и касае консултантски услуги и/или  сътрудничество в нови и текущи проекти и инициативи, свързани с околната  среда. Консултации „Околна среда“  Стратегии за управление на околната среда  Планове за управление „Екотуризъм“   Залесяване и възстановяване на екосистеми Консултации по опазване на биоразнообразието Опис на флора и фауна, картиране Оценки на местообитания
ОБЩЕСТВО Йолука подкрепя и консултира фермери, общини,  различни етнически групи, които поддържат и  промотират опазването на биологичното и културно  разнообразие на регионално ниво.  Планове за образователни дейности в рамките  на проблематиката по темата Околна среда  Стратегии за управление на околната среда 
ОБРАЗОВАНИЕ Благодарение на своя материално-технически и интелектуален  капацитет, Йолука осигурява обучение и придобиване на умения и  знания за управление на околната среда на различни нива – отделни  индивиди, студенти, лаборанти, професионалисти.   Техники за провеждане на полеви изследвания на флора и фауна Научен обмен на международно ниво Образователни екологични курсове
Home About Us Services Research Activities Partners Gallery Web Mail EN BG    .  9, .3, .19, .74, , . : 00359-2-4484279. contactus@yoluka.eu